Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu Forum Kreatywności.


1. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Forum Kreatywności („Dane”) jest Stowarzyszenie Kreatywna Polska, z siedzibą w Warszawie (00-721), ul. Chełmska 21 bud. 28c, adres e-mail: kontakt@kreatywnapolska.pl

2. Przetwarzanie Danych

a. Administrator przetwarza Dane Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu. Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług.
b. Przetwarzane przez Administratora Dane Użytkownik udostępnia dobrowolnie w trakcie Rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z Usług. Niepodanie danych wymaganych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu lub określonych jego funkcjonalności.
c. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług.
d. Administrator zapewnia ochronę Danych przez dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy i stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
e. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa Zbiór Danych może podlegać rejestracji przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

3. Cele przetwarzania Danych

a. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników a Administratorem w ramach Serwisu w tym w celu kontaktowania się z Użytkownikami oraz weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach Rejestracji.
b. Na podstawie osobnej zgody Użytkownika Serwisu Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o usługach i produktach jak również informacji handlowych pochodzących zarówno od Administratora, jak i innych podmiotów. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.

4. Prawa Użytkownika

a. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do dokonywania w nich bieżących zmian, w tym do uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania treści Danych. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem 4b poniżej.
b. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych jeśli upoważniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
c. W celu zrealizowania uprawnień określonych w punkcie 4a Użytkownik powinien skierować stosowne zgłoszenie na adres e-mailowy Administratora: administrator@kreatywnapolska.pl.

5. Pliki cookies

a. Administrator wykorzystuje pliki cookies.
b. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposobu zarządzania nimi przez Użytkowników Serwisu określone są w Polityce plików cookies, do której bezpośredni link zamieszczony jest w stopce Serwisu.
c. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką plików cookies bezpośrednio po pierwszym wejściu na stronę internetową Serwisu.

6. Postanowienia końcowe

a. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych.
b. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw.
c. Informuje się Użytkowników Serwisu, że strony www, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce Prywatności. Po odesłaniu na inną stronę www, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności na innych niż Serwis stronach www, na które będzie wchodził Użytkownik.

Skip to content