Regulamin

ZASADY ORGANIZACJI FORUM KREATYWNOŚCI

 1. Organizatorem Forum Kreatywności (dalej: Forum) jest Stowarzyszenie Kreatywna Polska z siedzibą w Warszawie (dalej: Organizator).
 2. Pierwsze spotkanie „Forum kreatywności. Finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia” jest realizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Sektorów Kreatywnych.
 3. Pierwsze spotkanie Forum kreatywności odbędzie się 24 października 2023 roku.
 4. Datę i miejsce oraz agendę kolejnych spotkań Forum ustala Organizator. Te i wszelkie inne informacje dotyczące Forum są publikowane na stronie: forumkreatywnosci.pl
 5. Uczestnicy Forum mogą zaproponować tematykę do omówienia podczas kolejnych posiedzeń Forum poprzez zgłoszenie propozycji wraz z krótkim uzasadnieniem na adres: kontakt@kreatywnapolska.pl.
 6. Spotkania w ramach Forum prowadzone są w języku polskim przez Organizatora wraz z zaproszonymi moderatorami i gronem ekspertó
 7. Do stałego uczestnictwa w spotkaniach Forum zaproszone są reprezentatywne organizacje społeczne, których działalność związana jest z przemysłami kultury i kreatywnymi. Organizator może zapraszać do udziału w Forum ekspertów związanych z tematyką danego spotkania.
 8. Spotkanie Forum jest otwarte dla publiczności, a transmisja na żywo oraz nagranie będą publikowane na stronie internetowej i/lub Facebook. Uczestnikiem posiedzenia może zostać każdy zainteresowany tematyką Forum, po uprzednim zarejestrowaniu się za pomocą formularza dostępnego na stronie forumkreatywnosci.pl.
 9. Uczestnicy Forum mogą zabrać głos w trakcie spotkania Forum przedstawiając swoje stanowisko dotyczące jedynie tematyki omawianej na danym posiedzeniu. Chęć zabrania głosu należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym lub zasygnalizować podczas posiedzenia poprzez podniesienie ręki. Organizator przyjmuje zapisy do wypowiedzi na Forum także w dniu danego posiedzenia i może zamknąć listę na 20 minut przed planowanym zakończeniem posiedzenia.
 10. Uczestnicy zabierają głos w wyznaczonej przez Organizatora kolejności zgłoszeń a czas wypowiedzi ograniczony jest do 3 minut.
 11. Uczestnicy mogą przekazywać dłuższe, szczegółowe stanowiska dotyczące tematyki danego spotkania Forum pisemnie w terminie 30 dni od daty danego posiedzenia przesyłając je na adres: kontakt@kreatywnapolska.pl Zgłoszone stanowiska będą publikowane na stronie internetowej Forum, chyba, że jego autor wyraźnie zastrzeże w treści maila, że nie wyraża na to zgody.
 12. Na powyższy adres można kierować również stanowiska wykraczające poza zakres tematyki danego posiedzenia Forum, a także wszelkie wnioski i pytania.

Nasi partnerzy

Spotkajmy się na Forum Kreatywności

Daj nam znać, że weźmiesz udział w Forum. Przed imprezą skontaktujemy się z Tobą, by Ci o niej przypomnieć.

Jeśli pracujesz w jakiejś instytucji, firmie, organizacji, podaj jej nazwę i stanowisko, jakie zajmujesz.

Rejestracja na Forum Kreatywności jest już zamknięta.
Zapraszamy do oglądania transmisji online na naszym Facebooku 24 X od godziny 10:30.

Skip to content