Regulamin

ZASADY ORGANIZACJI FORUM KREATYWNOŚCI

Organizatorem cyklu Forum Kreatywności (dalej: Forum) jest Stowarzyszenie Kreatywna Polska z siedzibą w Warszawie (dalej: Organizator).

Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska to cykl bezpłatnych, jednodniowych wydarzeń odbywających się w Warszawie w Kinie Kultura. Wydarzenia są także transmitowane online w czasie rzeczywistym na Facebooku.

Datę i miejsce oraz agendę (kolejnych) spotkań Forum ustala Organizator. Te i wszelkie inne informacje dotyczące Forum są publikowane na stronie: forumkreatywnosci.pl.

Organizacja i spotkania w ramach cyklu Forum Kreatywności są realizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwój Sektorów Kreatywnych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator ustalił (poniższe) daty i tematykę IV Forów Kreatywności:

I wydarzenie – „Forum kreatywności. Finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia” zrealizowane zostało 24 października 2023 roku i rozmawialiśmy na temat możliwości pozyskiwania finansowania SKK z różnych źródeł.

II wydarzenie – „Forum Kreatywności. Prawo czy bezprawie – przyszłość prawa autorskiego w Internecie” odbyło się 23 kwietnia 2024 r. i poświęcone było m.in. dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.

III wydarzenie – „Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla SKK” odbędzie się 11 czerwca 2024 r. i rozpocznie dyskusję na najważniejszy w historii kreatywności temat, jakim jest wpływ sztucznej inteligencji na SKK.

IV wydarzenie – 15 października 2024 r. – „Forum Kreatywności. Pozabudżetowe i niegrantowe mechanizmy wsparcia SKK” odbędzie się 15 października 2024 r. i będzie pretekstem do rozmowy o możliwościach finansowania SKK spoza budżetu Państwa.

Uczestnicy Forum mogą zaproponować tematykę do omówienia podczas kolejnych posiedzeń Forum poprzez zgłoszenie propozycji wraz z krótkim uzasadnieniem na adres: kontakt@kreatywnapolska.pl.

Spotkania w ramach Forum prowadzone są przez Organizatora wraz z zaproszonymi moderatorami i gronem ekspertów (paneliści).

Do stałego uczestnictwa w spotkaniach Forum zaproszone są reprezentatywne organizacje społeczne, których działalność związana jest z przemysłami kultury i kreatywnymi. Organizator może zapraszać do udziału w Forum ekspertów związanych z tematyką danego spotkania.

Spotkania w ramach Forum są otwarte dla publiczności, a transmisja na żywo jest realizowana w czasie rzeczywistym na profilu Forum Kreatywności na Facebooku. Nagranie wszystkich edycji zamieszczone jest po wydarzeniu na kanale Stowarzyszenia Kreatywna Polska na YouTube. Uczestnikiem Forum Kreatywności może zostać każdy zainteresowany tematyką Forum, po uprzednim zarejestrowaniu się za pomocą formularza dostępnego na stronie forumkreatywnosci.pl.

Uczestnicy Forum mogą zabrać głos w trakcie spotkania Forum przedstawiając swoje stanowisko dotyczące jedynie tematyki omawianej na danym posiedzeniu. Czas na zabranie głosu i/lub zadawanie pytań jest przewidziany w czasie Forum Kreatywności po zakończeniu poszczególnych paneli. Organizator bierze pod uwagę także pytania zadane w czasie transmisji online.

Uczestnicy zabierają głos w wyznaczonej przez Organizatora kolejności zgłoszeń a mikrofon podaje Prowadzący dane Forum Kreatywności.

Uczestnicy mogą przekazywać dłuższe, szczegółowe stanowiska dotyczące tematyki danego spotkania Forum pisemnie w terminie 30 dni od daty danego posiedzenia przesyłając je na adres: kontakt@kreatywnapolska.pl Zgłoszone stanowiska będą publikowane na stronie internetowej Forum, chyba, że jego autor wyraźnie zastrzeże w treści maila, że nie wyraża na to zgody.

Na powyższy adres można kierować również stanowiska wykraczające poza zakres tematyki danego posiedzenia Forum, a także wszelkie wnioski i pytania.

Nasi partnerzy

Skip to content